Logo - goeroe

Privacyverklaring

 

Online Goeroe respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokken om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

 

Totdat u op de website het gebruik van de cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanomiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op u computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 1 – wettelijke bepalingen

 

1.     Website: Online Goeroe

 

2.     Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: Online Goeroe, gevestigd te Philips de Goedestraat 100, 3132 XS Vlaardingen, kvk-nummer: 82725187.

 

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enig commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

·       De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

·       Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette

·       De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijke voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd;

 

·       Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

·       Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolge hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door Online Goeroe. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen/aanvragen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@onlinegoeroe.nl

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – verwerking van de persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangegeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) want te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@onlinegoeroe.nl

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in de bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard door de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

 

1.     Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaats wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het eventueel inloggen te vergemakkelijken.

2.     Op de website van Online Goeroe worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 

·       Functionele cookies: zoals sessies- en login voor het bijhouden van sessies- en inloginformatie.

·       Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van de website. We kunnen niet zien wei de website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaats vindt.

 

3.     Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 

        Geen overige cookies

 

4.     Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijk of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5.     Voor meer informatie over het gebruik en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten/diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 

Voor vragen, product of dienstinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sarah Kooij, info@onlinegoeroe.nl

 

 

Contact

sarah kooij

info@onlinegoeroe.nl

 

zuid-holland, vlaardingen

Samen een kop koffie drinken en de mogelijkheden voor je bedrijf bespreken?

Contact

0629935632

info@onlinegoeroe.nl

Samen een kop koffie drinken en de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken?

Contact

sarah kooij

info@onlinegoeroe.nl

 

zuid-holland, VLAARDINGEN

Samen een kop koffie drinken?

© 2024 All Rights Reserved.

VRAAG OFFERTE AAN

IK HELP JE GRAAG MET ONLINE MEER RESULTAAT TE BEHALEN. WAAR WACHT JE NOG OP? LATEN WE SAMEN WERKEN!

Vragen?