Logo - goeroe

       Algemene voorwaarden Online Goeroe, E-mail: info@onlinegoeroe.nl, Website: www.onlinegoeroe.nl.

1.     Definities

a.     Online Goeroe, gevestigd te Vlaardingen, 3132XS Philips de Goedestraat onder KvK nr. 82725187.

b.     Klant: degene met wie Online Goeroe een overeenkomst is aangegaan

c.     Partijen: Online Goeroe en klant samen

d.     Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


2.     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aan biedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens Online Goeroe.

b.     Partijen kunnen alleen afwijzen van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

c.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


3.     Aanbiedingen en offertes

a.     Aanbiedingen en offertes van Online Goeroe zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

b.     Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod, offerte of koopovereenkomst staat vermeld.

c.     Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

d.     Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


4.     Aanvaarding

a.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Online Goeroe zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

b.     Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Online Goeroe slechts, nadat de klant schriftelijk of elektronisch (e-mail) heeft bevestigd.


5.     Prijzen

a.     Alle prijzen die Online Goeroe hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

b.     Alle prijzen die Online Goeroe hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Online Goeroe te allen tijde wijzigen.

c.     De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Online Goeroe vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.

d.     De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Online Goeroe, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

e.     Indien partijen voor een dienstverlening door Online Goeroe een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

f.      Online Goeroe is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

g.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Online Goeroe de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

h.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

i.       Online Goeroe heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

j.       Voorafgaand aan de ingang ervan zal Online Goeroe 1 maand tevoren prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

k.     De consument heeft het recht om de overeenkomst met Online Goeroe op te zeggen indien consument niet akkoord gaat met prijsverhoging.


6.     Betalingen en betalingstermijn

a.     Online Goeroe mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

b.     De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is afgesproken.

c.     Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant de overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Online Goeroe de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

d.     Online Goeroe behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


7.     Gevolgen niet tijdig betalen

a.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Online Goeroe gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

b.     Wanneer de klant in verzuim is, is de klant bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Online Goeroe.

c.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Online Goeroe zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

d.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Online Goeroe op de klant onmiddellijk opeisbaar.

e.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Online Goeroe, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Online Goeroe te betalen.

 

8.     Opschortingsrecht

a.     Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

9.     Verrekening

a.     Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Online Goeroe te verrekenen met een vordering op Online Goeroe.

 

10.  Verzekering

a.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomt.

Zaken van Online Goeroe die bij de klant aanwezig zijn.

Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

b.     De klant geeft op eerste verzoek van Online Goeroe de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

11.  Garantie

a.     Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Online Goeroe enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

12.  Uitvoering van de overeenkomst

a.     Online Goeroe voert de overeenkomst naar de beste inzichten en vermogen en overeenkomstige eisen van goed vakmanschap uit

b.     Online Goeroe heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

c.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot van de klant.

d.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Online Goeroe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

e.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Online Goeroe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant.

 

13.  Informatieverstrekking door de klant

a.     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Online Goeroe.

b.     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

c.     Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Online Goeroe de betreffende bescheiden.

d.     Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Online Goeroe redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

14.  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

a.     De overeenkomst tussen Online Goeroe en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b.     Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

c.     Zijn partijen binnen de looptijd van de overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Online Goeroe in schriftelijk gebreken stellen.

 

15.  Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

a.     De klant en consument kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

16.  Geheimhouding

a.     De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) welke de klant van Online Goeroe ontvangt geheim.

b.     Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Online Goeroe waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan de klant kan verwachten dat verspreiding ervan Online Goeroe schade kan berokken.

c.     De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat de klant in artikel 16 sectie a en b genoemde informatie ook geheimhoudt.

d.     De in artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor de informatie:

 Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

 Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

e.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.

17.  Boetebeding

a.     Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

 

 Is de andere partij een consument bedraagt deze boete €2.000

 Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 7.000

b.     Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 15% van het in artikel 17 sectie a genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

c.     Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaand ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

d.     Het verbeuren van de in artikel 17 sectie a bedoelde boete doet geen afbreuk aan overige rechten van Online Goeroe waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

18.  Vrijwaring

a.     De klant vrijwaart Online Goeroe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Online Goeroe geleverde producten en/of diensten.

 

19.  Klachten

a.     De klant dient een door Online Goeroe geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

b.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Online Goeroe daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

c.     Consumenten dienen Online Goeroe uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

d.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Online Goeroe in staat is hierop adequaat te reageren.

e.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

f.      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Online Goeroe gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dat zijn overeengekomen.

 

20.  Ingebrekestelling

a.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Online Goeroe.

b.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Online Goeroe ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

21.  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

a.     Als Online Goeroe een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdzakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Online Goeroe verschuldigd zijn.

 

22.  Aansprakelijkheid Online Goeroe

a.     Online Goeroe is uitsluitend aansprakelijk voor de enige schade die de klant lijdt indien voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

b.     Indien Online Goeroe aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

c.     Online Goeroe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

d.     Indien Online Goeroe aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e.     Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

23.  Vervaltermijn

a.     Elk recht van de klant op schadevergoeding van Online Goeroe vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

24.  Recht op ontbinding

a.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Online Goeroe toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

b.     Is de nakoming van de verplichtingen door Online Goeroe niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Online Goeroe in verzuim is.

c.     Online Goeroe heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Online Goeroe kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

25.  Overmacht

a.     In aanvullingen op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Online Goeroe in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Online Goeroe kan worden toegerekend in een van de wil van Online Goeroe onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Online Goeroe kan worden verlangd.

b.     Tot de in artikel 25 sectie a genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, cyberaanvallen, stakingen, overheidsmaatregelen, overziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

c.     Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Online Goeroe 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Online Goeroe er weer aan kan voldoen.

d.     Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

e.     Online Goeroe is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

26.  Wijziging van de overeenkomst

a.     Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

b.     Voorgaand artikel 26 sectie a is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

27.  Wijzigingen algemene voorwaarden

a.     Online Goeroe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

b.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

c.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal Online Goeroe zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken en schriftelijk communiceren met de klant.

d.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

 

28.  Overgang rechten

a.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Online Goeroe.

b.     Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

29.  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

a.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

b.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die dichts in de buurt komt van wat Online Goeroe bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


30.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a.     Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online Goeroe is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 29 juli 2022 te Vlaardingen.

Contact

sarah kooij

info@onlinegoeroe.nl

 

zuid-holland, VLAARDINGEN

Samen een kop koffie drinken en de mogelijkheden voor je bedrijf bespreken?

Contact

sarah kooij

info@onlinegoeroe.nl

 

zuid-holland, VLAARDINGEN

Samen een kop koffie drinken?

Contact

sarah kooij

info@onlinegoeroe.nl

 

zuid-holland, vlaardingen

Samen een kop koffie drinken en de mogelijkheden voor je bedrijf bespreken?

© 2024 All Rights Reserved.

VRAAG OFFERTE AAN

IK HELP JE GRAAG MET ONLINE MEER RESULTAAT TE BEHALEN. WAAR WACHT JE NOG OP? LATEN WE SAMEN WERKEN!

Vragen?